Directors and Officers

Director

Director Yuichi Tsuji
Toyoshi Nishizaka
Kazuhiko Igarashi
External Director Sadayoshi Fujishige
Hiroshi Kagechika
Agasa Naito
Yasuharu Nakajima

Executive Officers

Representative and Chief Executive Officer Yuichi Tsuji ※
Managing Executive Officer Hiroyuki Tada
Kazuhiko Igarashi ※
Tatsuo Sakae
Hisanobu Hayashi
Senior Executive Officer Takanobu Matsunaga
Executive Officers Yuji Sugama
Akimasa Kajita
Hiroki Kajikawa
Katsuya Hatanaka
Masaki Ito

※ combine with director

Executive Engineer

Senior Executive Engineer Shigeru Maeyama
Minoru Takeuchi
Hideyuki Hatanaka

(as of June 28,2022)